Obszary praktyki

Prawo cywilne

Reprezentujemy naszych klientów występujących w charakterze powodów, pozwanych, wnioskodawców oraz uczestników w postępowaniach sądowych wszystkich instancji. W ramach naszej działalności sporządzamy projekty umów, przeprowadzamy ich analizę oraz prowadzimy negocjacje przy ich zawieraniu. Zapewniamy pomoc szczególnie w takich dziedzinach prawa cywilnego jak:

 • roszczenia z umów, odszkodowania, zadośćuczynienia, szkody i wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, darowizny,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności,
 • prawo spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, testamenty,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • prawo spółdzielcze i lokalowe.

Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • obronę osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, policję oraz inne służby,
 • obronę oskarżonych i obwinionych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku, w tym w postępowaniu o odroczenie wykonania kary, uzyskanie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowaniu w sprawach karnych osób pokrzywdzonych, w charakterze oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach rodzinnych udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe oraz z powodzeniem reprezentując naszych klientów przed sądami, w szczególności w sprawach o:

 • rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty oraz ich podwyższenie i obniżenie,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej  i kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie, uznanie i zaprzeczenie rodzicielstwa,
 • ubezwłasnowolnienie oraz sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy usługi doradcze i prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zapewniamy szeroką pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • prowadzenie spraw o roszczenia wynikające z umów o pracę (rozwiązanie umowy o pracę z winy i bez winy pracownika, odwołania, przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing) ,
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących m.in.: rent, emerytur, w tym emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, zasiłków, obowiązkowego ubezpieczenia i składek, itp.,
 • sporządzenie projektów umów z członkami władz spółek i kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji

Prawo administracyjne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, udzielając szerokiej pomocy prawnej w sprawach toczących się zarówno przed organami administracji, jak i sądami administracyjnymi. Nasze działania polegają w szczególności na:

 • reprezentacji strony na etapie postępowania administracyjnego urzędami i organami władzy publicznej oraz sądowo-administracyjnego,
 • sporządzaniu odwołań od decyzji oraz postanowień administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg na decyzje administracyjne do sądów administracyjnych,
 • doradztwie w sprawach administracyjnych.

Prawo gospodarcze, prawo spółek i prawo upadłościowe

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego, oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, polegającej w szczególności na:

 • tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywaniu projektów umów, aktów założycielskich, statutów, regulaminów organów oraz sporządzaniu wniosków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przekształcaniu, łączeniu, podziale, rozwiązaniu i likwidacji spółek oraz przeprowadzania w nich zmian organizacyjnych,
 • pomocy prawnej w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządu spółek,
 • obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji,
 • prowadzeniu postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • prowadzenie spraw upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej – upadłości konsumenckiej.

Pomoc zadłużonym i prawo upadłościowe

Pomagamy osobom zmagającym się z zadłużeniem, pozwanym i pokrzywdzonym przez banki oraz instytucje finansowe poprzez:

 • reprezentację w sprawach z powództwa banków, firm pożyczkowych oraz windykacyjnych (funduszy),restrukturyzację i redukcję zadłużenia na etapie egzekucyjnym, w drodze skarg na czynności komornika oraz powództw przeciwegzekucyjnych,
 • prowadzenie spraw upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej – upadłości konsumenckiej,
 • prowadzenie spraw dotyczących nieuczciwych klauzul stosowanych przez banki oraz ubezpieczycieli,
 • prowadzenie spraw tzw. polisolokat oraz kredytów frankowych.