Badanie pracowników alkomatem

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych krytycznie ocenił praktykę badania pracowników alkomatem przez pracodawcę. Powołując się na art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazał, że pracodawca ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika, wobec którego istnieje podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

Pracodawca nie może jednak samodzielnie badać pracownika alkomatem – do badania trzeźwości uprawniona jest np. policja (na wniosek pracodawcy lub samego pracownika). Na marginesie wskazano, że w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia.

Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1076