Nowe opłaty w sprawach cywilnych

Zbliżająca się nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego niesie za sobą znaczną podwyżkę opłat sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany zaczną obowiązywać już od 21 sierpnia 2019 r., a w największym stopniu będą dotyczyć spraw o mniejszej wartości sporu.

Przede wszystkim wzrosną opłaty od pozwów w sprawach do wartości 20.000 zł, w niektórych przypadkach opłata może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Wybrane dotychczasowe opłaty stałe zostaną podniesione z 40 zł lub 50 zł na 100 zł (dotyczy to głównie postępowania nieprocesowego, w tym spraw spadkowych). Wzrośnie opłata od zawezwania do próby ugodowej – będzie stosunkowa. Pojawi się opłata od rozszerzenia powództwa – równa opłacie od pozwu.

Zostaną też wprowadzone bardzo kontrowersyjne opłaty w kwocie 100 zł od uzasadnienia wyroku lub postanowienia oraz od wniosku o przesłuchanie świadka. Wzrosną opłaty kancelaryjne. Ponadto gdy Sąd wezwie powoda do doręczenia pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika, trzeba będzie pokryć koszt doręczenia (60 zł) i ustalenia adresu (40 zł).

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 1. W sprawach o prawa majątkowe (o zapłatę) zależnie od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia:
  1) do 500 złotych – opłata wyniesie 30 złotych;
  2) ponad 500 złotych do 1.500 złotych – opłata wyniesie 100 złotych;
  3) ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – opłata wyniesie 200 złotych;
  4) ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – opłata wyniesie 400 złotych;
  5) ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – opłata wyniesie 500 złotych;
  6) ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – opłata wyniesie 750 złotych;
  7) ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – opłata wyniesie 1.000 złotych;
  8) powyżej 20.000 zł – opłata wyniesie 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych.
  (Dotychczas kwoty te wynosiły 30, 100, 250 lub 300 zł – do wartości przedmiotu sporu wynoszącej 10.000 zł)
 2. Opłata w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej wyniesie ¼ opłaty od pozwu, czyli 1,25% wartości przedmiotu sporu. (Dotychczas wynosiła 40 zł lub 300 zł).
 3. Wprowadzona zostanie opłata od rozszerzenia pozwu w wysokości 5% wartości rozszerzenia roszczenia.
 4. Dotychczasowa opłata stała od niektórych zażaleń, apelacji oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym (40 zł) wyniesie 100 zł.
 5. Wprowadzona zostanie nowa opłata w kwocie 100 zł od doręczenia orzeczenia (postanowienia lub wyroku) albo zarządzenia z uzasadnieniem. Będzie zaliczana na poczet ewentualnego środka zaskarżenia (skargi, zażalenia, apelacji).
 6. W sprawach wieczystoksięgowych opłata wzrośnie z 60 zł do 100 zł.
 7. W sprawach spadkowych opłaty wzrosną z 50 zł do 100 zł.
 8. W niektórych sprawach dotyczących spółek opłata wyniesie 5.000 zł – dotychczas 2.000 zł.
 9. Wprowadzona zostanie nowa opłata od wezwanie na rozprawę świadka (100 zł) lub jego przymusowego doprowadzenia na rozprawę (200 zł), jeżeli świadek ten nie był ujęty w planie rozprawy.
 10. Opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia będzie wynosiła co najmniej 20 zł (za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu). Zniesiona zostanie opłata za pierwszy odpis orzeczenia (wyroku) z klauzulą wykonalności.